Om RETTS

RETTS, Rapid Emergency Triage and Treatment System, används idag såväl hospitalt som prehospitalt i 95 % av de svenska landstingen och 60% av de norska Helseforetaken. Idag ser vi att allt fler även inom andra områden såsom primärvård och hemsjukvård intresserar sig för systemet.

RETTS beslutsstöd erbjuder en bättre psykosocial arbetsmiljö för vårdmedarbetarna.

På Sahlgrenska sedan 2005

RETTS infördes på Sahlgrenskas akut- och olycksfallsmottagning 2005. Sedan dess har ett gemensamt nordiskt utvecklingsarbete inom akutsjukvården pågått. Idag används RETTS av de flesta landsting, regioner och ambulansorganisationer i Sverige och Norge.

Vad är RETTS?

RETTS, Rapid Emergency Triage and Treatment System, fungerar så att  man vid första undersökningen mäter och bedömer ett antal vitalparametrar (VP), samt fångar en standardiserad och strukturerad anamnes, ESS (Emergency Symptomes and Signs), besöksorsak och aktuella symtom.

Vitala parametrar tillsammans med ESS ger rekommendationer om prioritetsnivå och på vilket sätt patienten behöver provtagning och/eller övervakning.

Ersätter inte kvalificerade medarbetare

RETTS-systemet är uppbyggt för att ge möjlighet till akutsjukvård direkt och med hög kvalitet och säkerhet. Systemet ger också ett stöd till de professionella medarbetarna i vårdarbetet. Men RETTS kan aldrig bli bättre än den organisation RETTS används inom.

Principskiss över RETTS funktion där vitalparametrar (VP) och anamnes (ESS) ger rekommenderad vidare hantering av patienten.

Fördelar med RETTS

Systemet erbjuder fördelar för såväl patienter, anhöriga och sjukvårdens medarbetare – och givetvis sjukvårdsorganisationen.

Patient

 • Reducerad ledtid till första medicinska bedömning
 • Snabbare handläggning av de sjukaste
 • Säkrare handläggning
 • Mer information till patienten om vad som händer och vad som skall hända
 • Kan korta väntetider

Vårdmedarbetarna

 • En ökad precision och säkerhet i bedömningen av patientens tillstånd
 • Stöd i att göra rätt bedömning och åtgärder
 • Förenklad dokumentation av observationer och vidtagna åtgärder
 • Minskad stress vid bedömning

Sjukhuset

 • Ökad kontroll över patientlogistik
 • Enklare och mer korrekt bedömning av vårdnivåbehovet
 • Kortare ledtid till rätt diagnostik och åtgärd
 • Skapar ordning och reda i inom organisationen (”lean”-tänk)
 • Färre onödiga inskrivningar till avdelning = lägre kostnader
 • Färre onödiga provtagningar = lägre kostnader

Samhället

 • Förbättrad kommunikation inom och mellan olika vårdgivare

 

sahlgrenska_entre_akut
RETTS utveckling

Den första användaren av  RETTS var Akut och Olycksfallsmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som startade 2005-01-07. Initialt togs RETTS fram som ett forskningsprotokoll som pilottestades tillsamman med andra sk. triagesystem. RETTS är mer sensitiv att hitta både de sjukaste men också de mindre sjuka patienterna. En fullskalemodell genomfördes under arbetsnamnet METTS för att inte i databaser förväxlas med det kända Rett syndrom. Sedan alla olika delar i systemet sammanfogades 2010 användes namnet RETTS i Sverige och Norge. Utvecklingen av RETTS har skett och sker i det nordiska nätverk som årligen arbetar med RETTS kommande version.