Användningsområden

RETTS är utvecklat för akutsjukvårdens behov men redan i dagsläget används systemet av flera andra grupper.

Med RETTS Online får du tillgång till ett beslutsstöd oavsett om du använder dator, läsplattor eller telefon.

Andra användningar av RETTS

Även om RETTS primärt är tänkt för akutsjukvården används systemet idag av andra aktörer där olika medicinska tillstånd kan uppstå.

Ambulansjukvården

På flera håll används RETTS för att öka patientsäkerheten genom hela vårdkedjan. RETTS kan användas redan på olycksplatsen vilket bidrar till en säkrare prehospital vård och en säkrare överlämning till den sjukhusbundna akutsjukvården.

Primärvården

Till primärvården kommer en mycket heterogen grupp av patienter, med många olika symtom och tillstånd. Vid akuta sjukdomsfall fungerar här RETTS som beslutsstöd för hur patienterna vidare ska tas om hand, och av vem i vårdkedjan.

Äldrevården

Vid omhändertagande av äldre och ofta multisjuka finns behov av RETTS-system för att säkerställa en god patientsäkerhet. För medarbetare som inte primärt arbetar med akutsjukvård ger RETTS en ökad trygghet vilket därmed också förbättrar arbetsmiljön.

Systempartners

RETTS byggs idag in som en del av andra leverantörers system och tjänster. Det handlar bland annat om olika journalsystem och system som används inom den prehospitala vården.

Licensinnehavare av RETTS har rätten att använda RETTS hos andra systemleverantörer som har avtal med Predicare AB.