Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY PREDICARE AB

1. Definitioner och centrala begrepp
1.1 Predicare AB benämns nedan “Predicare”
Kunden benämns nedan “Kunden/Du”
Med ”personuppgift” avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med detta menas uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet, exempelvis namn, personnummer, telefonnummer, IP-adresser eller e-postadress.

2. Grundläggande information
2.1 Predicare åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. Predicare värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Personuppgiftspolicyn beskriver varför Predicare inhämtar information om dig, hur informationen behandlas och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Genom att Du godkänner denna policy är Du införstådd med att Predicare använder dina personuppgifter på nedan angivna sätt.

3. Vilka personuppgifter inhämtas?
3.1 Predicare inhämtar och lagrar personuppgifter som är behövliga, väsentliga och förenliga med tjänstens ändamål.  I samband med Kundens användning av Predicares tjänst kan personuppgifter inhämtas och lagras.
3.2 De uppgifter som kan komma att behandlas är följande:
Namn, e-mailadresser, telefonnummer, adresser, betalningsuppgifter, IP-adresser, organisationsnummer, kundnummer och yrkesroll.

4. Ändamål och rättslig grund för behandlingen
4.1 Predicare samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att tillhandahålla Predicares tjänst samt för att säkerställa att tjänsten kan utföras på ett ändamålsenligt sätt. För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.
4.2 För att fullgöra avtalet
Predicare måste behandla personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan Predicare och Kunden. För dig som är kund är behandlingen nödvändig för att Predicare ska kunna kommunicera med dig, fakturera och bedöma vilka betalningsmetoder som kan erbjudas, administrera dina ärenden och tillhandahålla support och god kundservice. Behandlingen är även nödvändig för att Predicare ska kunna lägga upp användare i webbtjänsten “Rettsonline” m.fl. och vidare för att kunna hantera licenser. Det kommer även att förekomma hantering av personuppgifter i samband med anmälningar till Predicares årliga kongresser, detta för att Predicare ska kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot dig i egenskap av ditt deltagande.
4.3 Med stöd av ditt samtycke
Predicare behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Detta samtycke ska inhämtas vid behandling av Kundens personuppgifter i samband med registrering på hemsidan, vid marknadsföring/erbjudanden/information om Predicares tjänster genom mailutskick av nyhetsbrev och liknande.
4.4 För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser
Predicare behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser. Det gäller exempelvis behandling som är nödvändig för att uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen.

5. Hur länge bevaras personuppgifterna?
5.1 Predicare lagrar Kundens uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlas för, eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar.
5.2 Predicare kommer att hantera personuppgifter så länge som de behövs för den dagliga verksamheten. Avslutar Kunden sitt abonnemang hos Predicare raderas informationen efter en viss karenstid, som längst efter 12 månader.

6. Vem tar del av personuppgifterna?
6.1 Predicare förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter.
6.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje land vid användning av tjänster med leverantörer utanför EU. Detta under förutsättning att mottagaren uppfyller den säkerhetsnivå som ställs enligt förordningen.

7. Säkerhet
7.1 Predicare vidtar lämpliga och organisatoriska åtgärder för att minimera risker för obehörig åtkomst samt olämplig användning. Åtgärderna vidtas i syfte att säkerställa Kundens personliga integritet och utförs i enlighet med Predicares interna rutiner.

8. Dina rättigheter
8.1 Predicare ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att:
1. Få tillgång till dina behandlade personuppgifter. Det innebär även att Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av dina personuppgifter.
2. Begära att vi rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
3. Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in för eller då Du inte längre samtycker till behandlingen. Rätten gäller inte om det finns annan rättslig grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för Predicare att behandla personuppgifterna.
4. Få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål.
5. Begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format och få uppgifterna överförda från Predicare till en annan personuppgiftsansvarig (sk. dataportabilitet).
6. Inge eventuella klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen. (www.datainspektionen.se)

9. Ändring av personuppgiftspolicyn
9.1 Predicare förbehåller sig rätten att när som helst ändra personuppgiftspolicyn. Innan ändring sker kommer Du underrättas om detta. Om Du inte godtar ändringarna har Du rätt att invända mot behandlingen genom att kontakta personuppgiftsansvarig enligt nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter – Personuppgiftsansvarig

Predicare AB
E-post: info@predicare.se
Telefonnummer: se www.predicare.se/kontakt
Besöksadress: Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8 A, 413 90 Göteborg